logo Ludvig Skramstad hjemmeside

Ludvig Skramstads brev

Ludvig Skramstad leser. Foto: Hans Erichsen

Ludvig Skramstad. Foto: Hans Erichsen

 

Brev til og fra Ludvig Skramstad – en oversikt

Nedenfor finner du et utvalg brev til og fra Ludvig Skramstad. Flesteparten av disse brevene befinner seg på Håndskriftsamlingen ved Nasjonalbiblioteket i Oslo. Brevene tilrettelagt for web av Per-Erik Skramstad.

Fra: Frithj. Smith-Hald
Til: Ludvig Skramstad

1. oktober 1875

Fra: Hans Dahl
Til: Ludvig Skramstad

27. april 1877

Fra Ludvig Skramstad
Til Chr. Tønsberg
18. mars 1879
Kristiania

Fra: Erik Werenskiold
Til: Ludvig Skramstad
25. oktober 18??

Til Johan Selmer
u.d.

Fra Ludvig Skramstad
Til Hermann Major Schirmer
u.d. [Beg. 1880-årene]

Fra div. kunstnere
Til diverse kunstnere
2. mai 1881
[Ført i pennen av LS]

Til festkomiteen for 17de Mai 1881
Fra Schirmer, Skramstad og andre
3. mai 1881

Fra Ludvig Skramstad
Til: Hr. Redaktør Winther-Hielm [sic.]
18. september 1881
Lørdag Eftermiddag 6.

Fra: Christian Skredsvig
Til: Ludvig Skramstad
2. februar 1882
Skredsvigs avsenderadresse: 10 Calle Gerona, Sevilla

Fra: Erik Werenskiold
Til: Ludvig Skramstad
17. mai 1882

Fra: Ludvig Skramstad
Til: Billedhugger Middelthun (1820-86)
29 juli 1882

Fra Ludvig Skramstad
Til billedhugger Middelthun (1820-86)

Fra: Ludvig Skramstad
Til: Olav Thommesen
25. november 1883
Kristiania

Fra: Ludvig Skramstad
Til: Secretæren ved Kunstforeningen i Kjøbenhavn [sic.]
1. desember 1883

Fra Ludvig Skramstad
Til: Thorvald Boeck
u.d.

Fra: Ludvig Skramstad
Til Jens Brage Halvorsen
7. februar 1885
Fredrikshavn [sic.]

Fra L. Skramstad
Til Peter Nicolai Arbo
18. februar 1885
Adr. Theresienstrasse 136, München

Fra Ludvig Skramstad
Til Brækstad
9. mars 1885
München

Fra: Ludvig Skramstad
Til Peter Nicolai Arbo
3. april 1885

Fra Ludvig Skramstad
Til Brækstad
1. mai 1885
Schwanthalerstr. 25

Fra L. Skramstad
Til Peter Nicolai Arbo
12. mai 1885
Adr. Schwahnthalerstrasse 25

Fra L. Skramstad
Til Peter Nicolai Arbo
6. juni 1885

Fra Ludvig Skramstad
Til Brækstad
16. september 1885
Drøbak

Fra Ludvig Skramstad
Til: Thorvald Boeck
11. mai 1886
Adr. Landwehrstrasse 43/4

Fra Ludvig Skramstad
Til Bestyrelsen for Kunstvennernes Samfund.
2. juli 1886
Kristiania

Fra Ludvig Skramstad
Til Thv. Boeck
4. oktober 1887

Fra Ludvig Skramstad
Til: Xylograf F. Henriksen, København
18. august 1890
Kristiania
Storthingsplads 7

Fra Ludvig Skramstad
Til: Xylograf F. Henriksen, København
19. september 1890
Kristiania

Fra: Ludvig Skramstad
Til: Nordal Wille
10. juli 1896

Fra: Ludvig Skramstad
Til: Edvard Diriks
26. februar 1897

Fra: Ludvig Skramstad
Til: Nordal Wille
15. mars 1897

Fra Ludvig Skramstad
Til: Vilhelm Dybwad
30. august 1898
Drøbak

Fra: Ludvig Skramstad
Til: Nordal Wille
1. oktober 1898
Drøbak

Fra: Ludvig Skramstad
Til: Nordal Wille
12. april 1902
München

Fra: Ludvig Skramstad
Til: Nordal Wille
10. mai 1903
München

Fra: Ludvig Skramstad
Til: Frederik Olsen
20. september 1904
München

Fra: Ludvig Skramstad
Til: Nordal Wille
28. desember 1904
München

Fra: Ludvig Skramstad
Til: Vilhelm Dybwad
17. februar 1905
München

Fra: Villum/Skramstad
Til: Vogt, Morgenbladet, Kria
13. juni 1905
München
Telegram

Fra Ludvig Skramstad
Til: Redaktør Vogt, Morgenbladet
18. september 1905
München

Fra: Ludvig Skramstad
Til: Professor Dietrichson
1909 (Otto Sinding døde 1909)

Fra: L. Skramstad (og Tryggve Andersen/Regine Normann)
Til: Ove Ansteinsson
16. desember 1909

Fra: Ludvig Skramstad
Til: I.A. Refsdal
Juledag 1909 (poststemplet 26.12.)
Med påskrift av Regine Normann og Tryggve Andersen
München.

Fra: Ludvig Skramstad
Til: I.A. Refsdal
28. desember 1909

Fra: Ludvig Skramstad
Til: Frk. Karoline Skramstad, østre Torv, Hamar
31. mai 1911
München

Fra: Ludvig Skramstad
Til: Vilhelm Dybwad
27. desember 1911
Weyarn

Fra: Ludvig Skramstad
Til: Fabritius & Sønner Forlag
19. august 1912

Fra: Ludvig Skramstad
Til: Fabritius & Sønner Forlag
7. september 1912

Fra: Ludvig Skramstad
Til: Fabritius & Sønner Forlag
5. oktober 1912

 

Brev 1855-89

Fra: Frithj. Smith-Hald
Til: Ludvig Skramstad
1. oktober 1875

Min kjære Skramstad!
Du skal have saa mange Tak for Bryderiet med mit Tøi, som er kommet rigtig frem. Men sig mig, hvor er mine snipper, Manschetter og Lommetørklæder sendt hen? Dem findes ikke sammen med noget af det øfrige Tøi. Svar med omgaaende Post.
Ellers alt vel; daarlige Tider [snart?], intet sælges, kun rives ned og critiseres over en lav sko. Jeg mærker ellers intet til alt dette, da jeg som nyforlovet Mand ere optaget af alt andet.
Hils Kamerater!
    Faa rede af Everhard, hvormeget jeg skylder ham for Kassen. Sig til Tørnå [sic.], at nu er jeg [ligesaa?] forlegen for Penge, som han var da jeg laante ham, [som?] han gjorde mig i anledning en stor Tjeneste, hvis han vilde [tænke?] paa at betale mig igjen den laante Sum.
Venligst
Frithj: Smith-Hald
Kristian 4des Gade No 15
Kra den 1de October 1875

 

 

Fra: Hans Dahl
Til: Ludvig Skramstad
27. april 1877

[Om Engstrøms død, diverse kunstnere som har fått solgt sine bilder etc.]
Du skriver at du er nødt til at male meget i Publikums Smag og at den derhjemme er en slem Tyran. Ja, det tror jeg nok derpaa man ikke kan stå som Herrre over den, er det slemt, derfor maa man gjøre alle mulige Anstrængelser forat blive den uafhængig, [paaatt?] man faar Publikum til at faa Smag og Øie for Ens Billeder, og det tror jeg man faar naar man dristigt gaar løs paa det, som man selv finder vakkert og har moro af at male, naturligvis maa Sagerne være saa godt gjort at man ikke bliver greben i grove tekniske Feil (Tegnefeil etc.) og er der da noget i det saa bliver det dog i Regelen paaskjønnet, i alfald af en Del af «Publikum»!!!
Hernede er nu den graa Retning forlengst baaret til Graven.
[.]

 

 

Fra Ludvig Skramstad
Til Chr. Tønsberg
18. mars 1879
Kristiania
[På konv. med påtrykt LS på bakflippen]

Hr. Generalkonsul Chr. Tønsberg
Jeg vil blot underrette Dem om, at jeg nu har malet et Billede af det forønskede Motiv, om Hr. Generalkonsulen har Tid at se opom [for det?]
Deres ærbødige
Ludv. Skramstad

 

 

Fra: Erik Werenskiold
Til: Ludvig Skramstad
25. oktober 18??
[bruker å!]

Jeg takker for oversendelsen af de 6 lister og Gudes forslag angående [?] i Kunstforeningen og erkjender herved modtagelsen af samme. Jeg skal underrette dig såvelsom [alle?], som har underskrevet, om hvad der gjøres; hvad jeg i disse dage foreløbig gjør, gjør jeg kun i mit eget navn og det er en selvfølge, at jeg intetsomhelst betydningsfuldt Skridt og intet [?] Skridt gjør uden at indhente samtliges samtykke. Hvis du tror det er personlige interesser med for mit vedkommende, da kan jeg med rolig samvittighed sige mig fri. Men jeg vilde ønske at vi fremdeles kunde arbeide sammen på at få alt dette ordnet; jeg vil absolut søge at hidføre en løsning, og jeg har til dato godt håb.
Jeg kommer ned til dig paa atelieret siden i dag.
Lev vel saalenge
Erik Werenskiold

 

 

Til Johan Selmer
u.d.
[Skrevet med bløt blyant – stor skrift]

Hr. Komponist Johan Selmer
Sehesteds plass 4
Kjære Johan!
Uagtet vor Ven Sperati lovede baade «Vor-» und Nachspiel til all Slags Musikk maatte han nøie sig med Wasa, men du fik Olaf? Han gratulerer dig ligegodt for det.
Deres
Skr. [Ludvig Skramstad]

 

 

Fra Ludvig Skramstad
Til Hermann Major Schirmer
u.d. [Beg. 1880-årene]

Hr. Schirmer!
Vedlagt sender jeg Dem Listen over dem, der er opstillede som Kandidater imorgen i Kunstnerforeningens Generalforsamling, der som De ved, afholdes i Studentersamfundet.
Kom tidlig, tal!
Snak med Folk De kjænder som De tror er enige og opgiv omstaaende Liste.
Deres
Skramstad

 

 

Fra div. kunstnere
Til diverse kunstnere
2. mai 1881
[Ført i pennen av LS]

For at hædre Henrik Wergelands Minde opfordrer vi vore Kolleger til at samles 17. Mai paa et Sted, som nærmere bliver bekjendtgjort, saaledes at vi in corpore kunde begive os hen til Afsløringsfesten paa Eidsvoldsplassen. Om Eftermiddagen kl. 5 deltages i det [almindelige*] store Fanetog.
Det vil for Festkomiteen være nødvendigt allerede imorgen at blive underrettet om Kunstnernes Deltagelse, hvorfor vi anmoder C.H [?] om nedenfor ved deres [?] Navn [?] at anmærke hvorvidt de fremmøder.
Kristiania 2 Mai 1881
Underskrevet av Reinholdt Boll, Harald Schøyen, Arne Dæhli, Olaf Hansson, Alfred Paulsen, Vilh. Petersen
[?] Schirmer, Herm: M. Schirmer, Hans Schjødt, [?] Conradi, Ludvig Skramstad
Så følger en liste på ca 70 navn (malere, arkitekter, skuespillere, operasangere)

*nesten uleselig pga brett på arket

 

 

Til festkomiteen for 17de Mai 1881
Fra Schirmer, Skramstad og andre
3. mai 1881
Brevet er ført i pennen av Hermann N. Schirmer (men ikke underskrevet). Vedlagt er listene over kunstnere med påtegnelse om de møter eller ikke
[Protest mot Kristiania Kunstnerforenings beslutning (12 mot 11 stemmer) om ikke å «optræde som Korporation» 17. mai.]

 

 


Fra Ludvig Skramstad
Til: Hr. Redaktør Winther-Hielm [sic.]
18. september 1881
Lørdag Eftermiddag 6.

Hr. Redaktør Winther-Hielm [sic]
Netop i dette Øieblik hjemkommen fra min Sommerresidens i Drøbak har jeg modtaget Deres Skrivelse. Skulde De ikke (jeg ser Skrivelsen er dateret 14.9.) have faaet nogen anden skal jeg med Fornøielse være Dem forbunden om De havde Tid at komme paa mit Atelier imorgen Søndag Formiddag helst 10-11½.
Ærb.
Skramstad

 

 

Fra: Christian Skredsvig
Til: Ludvig Skramstad
2. februar 1882
Skredsvigs avsenderadresse: 10 Calle Gerona, Sevilla

Kjære Ven!

Dit Brev fik jeg idag og tak for at der gjøres noget for at mine [digre kuer?] fra Normandiet kommer med! Bare gamle Sibbern kommer sig fore – Er det «no Von», saa faar vi det nu [?] som jeg ser af Aviserne vil Jules Ferry atter indtage sin gamle Plads igjen. Men pyt – det gaar nok, naar en vigtig Comite beder derom. Jo, jeg kjender hvad Dusseldorferne [sic] svarer!
For Tournier-Udstillingen har jeg desværre intet. I tre Maaneder har jeg ikke kunnet arbeide. Forresten begynder mit Cadaver at kveike seg. Mit Portræt skal Du med stor Fornøielse faa – jeg har intet men det gaar jo let at faa. Du faar det saa snart jeg kan.
Det er bra at du sætter mig i en radikal! Vi er jo [raue?] hele Hauen!
Ja, det skulde være morsomt om du fik i stand en heldig Wiener-Udstilling
Farvel paa nogle Dage. Hils Peters, vi fik hans Brev nu.
Med venligste Hilsener
Christian Skredsvig

[Med blyant i margen (LS' hånd?)] Spørgsmaalet om at laane Skredsvigs Billede [tilh.?] [den?] franske stat til Udstill. i Wien.

 

 

Fra: Erik Werenskiold
Til: Ludvig Skramstad
17. mai 1882

Hurra for 17de mai 1882. Vi drager på landet idag og holder fest.

Kjære Ven. Tak for telegramet; jeg blev så glad, at jeg sprat og løb ned til Kameraterne og fortalte det; almen jubel.
Thi enten det er vort parti som allene har slået direktionen, eller det er os sammen med de yderliggående Modstandere: det er i alle fald et nederlag for direktionen, og det er mere end jeg i grunden havde ventet efter hva jeg nyligst har hørt.
Vi vinder tilslut.
Jeg skal nu passe på i aviserne for at se referat; du skriver vel hvad i beslutter derhjemme.
Det som er klart er, at seieren må forfølges. Nu må der skrives moderat og klart, så vi ikke får nogen imod os. Morten skal jeg kværke i aviserne, Arbo tror jeg helst privat.
Og så vil jeg sende en artikel om en norsk salon, som må påbegyndes, om end kun i det små, til høsten. - Kan vi gjøre dette, så er vi ovenpå. Men lad os bare være moderate.
Jeg håber Arbo vil skamme sig så han træder tilbage.
Jeg har ikke seet norske aviser i denne tid, så jeg ved ikke om min artikkel har staaet der.
Collet og Peters er her. De har fortalt adskillig. Gjennom Krogh [sic] har jeg hørt fra Thaulow. Vi er alle enige om at beundre din adfærd her og mod Nationalgalleriet som brilliant; Krohg er aldeles henrykt. Du gjør os alle store tjenester, men det er vel mange ubehageligheder med det også, kan jeg tro
Morten snød oss skammelig, men han skal få betale det dyrt.
Jeg giftede mig for 8 dager siden borgerlig og har vært på landet; er nu atter i byen, maler og skriver; jeg sender en correspondance til «Nyt norsk tidsskrift».
[...]
Du må kile inn nogle linjer om Krohg i aviserne; han gjør nemlig lykke med sin lods eller «bagbord», som det kanske heder. I de første dage af salonen kom der brev fra direktøren for l'Art, verdens første kunsttidsskrift om forespørgsel om pris og tilbud om forlag, ligeså fra [Goupil?] om forlag. Han overlod det til den [sidste?]. Han har fået bestilling på en kopi af den - her. NB - og jeg tror han gjør nok en affaire, idet han vist får lov af den nuværende eier at sælge den, imod at male ham noget nyt.
Dette billede fant Kra. Kunstforenings direktion ikke at [kunde] kjøbe for 400 R. Det sidder på en udmærket plads, [?] række.
Husk på at få frøken Backers billede med i Tournien, er du snild.
Salonen er iår udmærket, især [Dagman?]-[?] et bryllup på landet, noget af det [?] jeg har sæt af Kunst.
Af skandinaver er kun Kröger 1ste rangskunst med et portræt, men det er også kanske det bedste mandlige Portrait på salonen.
Wahlberg slet; Salinson god, men ikke mere; solgt til staten. Hagborg udmærket plads og virkning, men for løs; ikke solid. Smith-Hald stadig nedgående; Grimelund pludselig fremskridt; et meget vakkert billede og godt placeret. Kanske en [?] Heyerdahl interessant - lidt famlende og løs i Tegningen og virker ikke sund. Hænger godt.
Jeg undres om man kunde foreslå det til en billig pris til vort Galleri f.ex. en 2500 Kroner. Jeg vil rådføre mig med Krohg først. Hællerikke har jeg nævnt det for Heyerdahl. Staten betaler her dårlig - sjælden over 6000 francs og i regelen 2000 [?][?] fra 1200 af.
Mit billede hænger godt ([Thaulow] også); Haven med de hvide stole. Jeg har havt et par tilbud i disse dage, men jeg ved ikke om det bliver handel.
Lev nu vel og hils Kameraterne. Skredsvig har forlovet sig og er ellevild af glæde, med frøken [Plathe], en [?][?] elskværdig pige; penger har hun og.
[Ulfsteen] er reist; hans billeder på Salonen er for grå og hænger ikke, som sædvanlig, i første række.
Wentzel kom igår.
Lev vel, nok engang - skriv nogle ord om «situationen».
Dine [Små-Riber] i dagbladet har jeg læst; meget kvikt!
Det er godt at være gift.
Min kone hilser.

Din Erik Werenskiold

Smith-Hald meget sint på mig; jeg særdeles venlig og høflig. Glæder mig at jeg hænger [?] bedre på salonen end han, så han ikke kan være hoven.

 

 

Fra: Ludvig Skramstad
Til: Billedhugger Middelthun (1820-86)
29 juli 1882

Hr. Billedhugger Middelthun!
Vedlagte Skrivelse, som jeg idag modtog fra Skredsvig i Brev, er jeg saa fri at oversænde Dem med Anmodning, om De godhedsfuldt vil tage Dem videre af den.
Da Arbo reiser i næste Uge og vel neppe kommer her tilbake i den nærmeste Fremtid, var der saa ikke bedst om Sagen kunde forelægges den samlede Bestyrelsen en af de allerførste Dage?
Undskyld Deres ærbødige
Ludvig Skramstad

 

 

Fra Ludvig Skramstad
Til billedhugger Middelthun (1820-86)
U.å.
[Visittkort med «Ludv. Skramstad» påtrykt]

Hvordan gaar det med Nationalgalleriets Indkjøb? Jeg behøver nu at omsætte mit Billede i Penge, og ønsker gjerne at vide, om der fra den Kant kan være Tale om Kjøb.
Deres forb.
Ludv. Skramstad

 

 

Fra: Ludvig Skramstad
Til: Olav Thommesen
25. november 1883
Kristiania
[på brevark med Kunstnerforening-logo]

Gode Ven!
Desværre fik Du ikke den fornødne 2/3 Pluralitet igaar ved Voteringen, som [sic] Du nu ikke kom ind. Da vore Love bestemmer at der ikke kan voteres paa nyt før efter et Aars Forløb, ved jeg for Øieblikket ikke bestemt, hvad vi skal foretage i Sagens Anledning.
Det vakte en lang stormende Debat efter Voteringen, det mest livlige Møde her har været paa længe. Da jeg som Viceformand dirigerede Mødet var jeg forsaavidt i en kjedelig Situation, som jeg, da Lovene er klare og tydelige i det Punkt, ikke kunde gaa med paa øieblikkelig ny votering, saa gjerne jeg kunde have ønsket det. Derimod lod jeg Sagen diskutere efter at øvrige Sager var behandlede og Debatten, hvorunder Ordet forlangtes over 70 Gange, varede til kl. 2. Mere mundtlig!
Din Skramstad

 

 

Fra: Ludvig Skramstad
Til: Secretæren ved Kunstforeningen i Kjøbenhavn
[sic.]
1. desember 1883

Ianledning et Forslag til Forandring af Reglerne for Indkjøbene til den herværende Kunstforening, skulde jeg gjerne vilde vide, , hvorledes Kjøbenhavns Kunstforening er ordnet i saahenseende, hvorfor jeg er saa fri herved at anmode Hr. Secretæren om at gjøre mig den Tjeneste, at meddele mig Foreningens Love, specielt Maaden hvorpaa og af hvem Indkjøbene foretages, ligesom jeg ogsaa vilde være meget forbunden for en fuldstændig Navnefortegnelse over Kunstforeningens nuværende Bestyrelse.
Jeg beder Undskylde, at jeg er saa fri at henvende mig til Dem med dette, men det er mig om at gjøre at faa en paalidelig Opgave over disse omskrevne Ting.
Jeg [tegner?] med megen Agtelse
Ærbødigst
Ludv. Skramstad
Landskabsmaler.
adr.: Prindsens Gade 16

 

 

Fra Ludvig Skramstad
Til: Thorvald Boeck
u.d.

Ja, nu ved jeg indtil videre ikke mere at gjøre med Billedet. Skulde De se noget, De kunde ønske forandret, eller jeg selv skulde finde noget at forbedre, eller rettere sagt: nogen Maade at forbedre det paa, forbeholder jeg mig at gjøre mulige Forandringer, naar jeg om en Tid [?] det.
Jeg har forsøgt baade med Mand og Kone til Staffage, men de er begge to gaaet sin Vei, da de ikke kunde holde ud i Solstegen og Gjedserne ere blevne nu tilbage.
Jeg haaber Budet bringer Dem Billedet helskindet frem; det er altsaa ikke ganske tørt, saa det maa behandles varsomt.
Med ærbødigst hilsen
til Deres Kone og Dem selv
Deres
Ludvig Skramstad

Thorvald Olaf Boeck (1835-1901), jurist, embedsmann og boksamler, kjent for å ha sin tids største private bibliotek i Norge. I Nasjonalgalleriet henger et maleri av Harriet Backer som viser Boecks privatbibliotek fra 1902. I 1899 solgte han 31 467 bøker for kroner 25 000 til Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim, sammen med en stor mengde kart, brev og 610 manuskript. Det meste ble innlemmet i Gunnerusbiblioteket. Boeck ble i 1874 forfremmet til kongelig fullmektig.

 

Fra: Ludvig Skramstad
Til Jens Brage Halvorsen
7. februar 1885
Fredrikshavn [sic.]

Kjære Jens Brage!
Tak for den Hilsen De sendte os. Beklager meget at jeg ikke traf Dem før vi [?] gik af. De kan tro jeg er fornøiet over at være kommet afsted. Hils alle Bekjendte fra os. Vi reiser med den aller behageligste Erindring om alle paa Grund af den Elskværdighed allesammen har vist os. - De skal nok høre fra os senere.
Deres Ludv. Skramstad
Reisen begyndte uheldig forsaavidt som vi maatte vente Natten over i Larvig og først kom over hid igaar Aften forøvrigt i en farlig Taage. Vi har havt behageligt Følge med Vullum* og Fru og reiser videre med dem idag

* Venstre-politikeren Erik Vullum?
Se telegram etter frigjøringen

 

 

Fra L. Skramstad
Til Peter Nicolai Arbo
18. februar 1885
Adr. Theresienstrasse 136, München

[LS varsler om et bilde han snart skal sende til Kunstforeningen. Vil svært gjerne]:
faa Besked saasnart som mulig om Antwerpener-Udstillingen, specielt om Indleveringstiden ...
[.]
Jeg var indom Gude i Berlin. Jeg havde nemlig aldrig truffet ham før. Han var overmaade elskværdig og viste mig en hel Del Billeder, væsentlig fra Rügen. Forøvrigt akvarellerede han mest paa denne Tiden.
[.]

 

 

Fra Ludvig Skramstad
Til Brækstad
9. mars 1885
München

Kjære Hr. Brækstad!
Nu venter jeg svarligen paa at høre om mine Tegninger og ikke mindst, fordi jeg behøver det Honorar, jeg har tilgode derfra. Jeg haaber [derfor?] [De?] gjør Deres for at det [?] kan komme mig ihænde efter ovenstaaende Adresse.
Med mange Hilsener
Deres
Ludv. Skramstad

 

 

Fra: Ludvig Skramstad
Til Peter Nicolai Arbo
3. april 1885

[LS har sendt en protest mot at valg bare foretas av «de derhjemme»]
Jeg for min Part har intet imod at have Krogh [sic] der, han tror jeg er meget upartisk; men jeg haver endnu mindre imod at have Dem der, som først bestemt.
Jeg har ogsaa i Brevet til Komitéen omtalt det umulige i at vi hernede skal betale Fragt
Fortiden gaar 4 unge Nordmænd paa Akademiet. Allesammen Navn om hvis ]Existense] vi [hjemme/Kjendere?] ikke har havt Begreb. Hvad skal det dog blive af alle de norske Kunstnere? Skulde De have et lefigt Øieblik og De vilde [bemøie Dem] til at skrive nogle Ord, vid at jeg vild sætte overmaade Pris paa det.
Hilsen fra Deres
forbundne Ludv. Skramstad

 

 

Fra Ludvig Skramstad
Til Brækstad
1. mai 1885
Schwanthalerstr. 25

Bedste Brækstad!
Hvordan er det nu med Tegningerne? Jeg synes dette drøier noget for længe. Jeg har godt Brug for Penge og synes det var rimeligt om Honoraret blev betalt nu; saa faar Trykningen ske naar den kan. Det er umuligt at forlange at man skal vænte saa længe. Hernede og overalt! [Verden?] ellers betaler [alle?] Illustrationer Kontant ved Afhendelsen.
Vær saa snil at besørge mig sændt hvad mig tilkommer for Tegningerne, vil jeg være Dem forbunden. Jeg reiser [?] med det første herfra - ønsker at faa mig det forinden.
[Med?] mange Hilsener
Deres
Skramstad
Bemerk Adressen!

 

 

Fra L. Skramstad
Til Peter Nicolai Arbo
12. mai 1885
Adr. Schwahnthalerstrasse 25

[Div. om forsendelse av et bilde]
Jeg bliver her til ud Juni Maaned og maa see til at faa skrabet sammen saa meget at jeg reiser over Paris og Antwerpen hjem.
[LS ber Arbo ta imot penger hvis bildet hans blir solgt på den forestående utstillingen, og beholde det han skylder ham og sende ham resten ]

Peter Nicolai Arbo (1831-1892), norsk maler som spesialiserte seg i å male historiske motiver og bilder fra norrøn mytologi. Arbo startet kunstutdannelsen med et år ved Helsteds Tegneskole i København 1851-1852. Etter det reiste han til Düsseldorf og studerte ved kunstakademiet der fra 1852. Fra 1853 til 1855 studerte han under Karl Ferdinand Sohn som var professor i figurmaling, og fra 1857–1858 under Emil Johannes Hünten som var slag- og dyremaler. Under Hünten var det særlig hestemalerier Arbo arbeidet med. I Düsseldorf var han en tid privatelev hos historiemaleren C. Mengelberg, han hadde kontakt med Adolph Tidemand og ble god venn med Hans Gude som han også i flere år leide husvære av. Tidemand og Gude var professorer ved kunstakademiet i Düsseldorf. Fra 1863 til 1871 bodde Arbo for det meste i Paris.

 

Fra L. Skramstad
Til Peter Nicolai Arbo
6. juni 1885

[.]
Jeg har gjort flere Billeder, som jeg frisk nok har udstillet i Kunstforeningen her og stadig faat udmærkede Kritiker i alle aviser. Med Tiden tror jeg nok, jeg skal gjøre noget [?]. Bedst jeg forleden sad og funderede over «Tidernes Pinagtighed» kom der en av Lærerne ved Akademiet her, der havde set min Billeder i Kunstforeningen; han havde i Kommission at skaffe et Billede for en af sine Bekjendte [feil med j?] og vilde [partout?] da have et af mig, noget der naturligvis glædede mig ikke lidt. Jeg er derved kommen langt paavei med Reisepenger.
Ikke før var denne Herre expederet før der kom en Kunsthandler der også partout vilde gjøre Geschäft. Nu haver jeg forudsat mig ikke at henvende mig til nogen Kunsthandler men vente for at se om de ikke kom af sig selv; man har nemlig da mere Overtag hvad Priserne angaar. Kunsthandleren gjorde mig øieblikkelig Bud paa hvad jeg havde, men jeg holdt mig stiv, da jeg mærket han var hidsig. Det er nemlig intet der duperer den slags Folk [saaledes] som at man lader som at man ikke behøver at sælge. Jeg lod ham foreløbig gaa, men maatte love ham at komme op til ham og se hans Sager. Nu har jeg ladt det gaa adskillige Dage hen; muligens gaar jeg derop [?] [Dag?]. Jeg faar da se om han ikke vil gaa op i Prisen; gjør han ikke det, saa slaar jeg naturligvis til, og da vil jeg kunde greie mig godt hjem. Foreløbig har jeg bestemt at reise herfra neste Tirsdag (den 16de) og er altsaa i Paris den 17de om Aftenen. Under Forudsætning af at [Salonen] [? 2 bokstaver] [anker?] til 20de har jeg da 3 Dage dertil. Vi vil altsaa da kunde træffes i Paris.
[...]
Jeg gaar ellers til Boghandler Nilsson (Rue de [Revi?]) og opgiver min Adresse. Skulde De vilde gjøre det samme, vilde jeg være [siker? sikren?] paa at træffe Dem. Det begynder nu at blive saa hedt her, at man uvilkaarlig ønsker sig op under en nordligere Bræddegrad.
[...]
Forhaabentlig er de fleste af Kristiania Malerne forsvundne fra Paris igjen, naar vi kommer der saa vi Ro [sic] kan nyde hvad der er.
[...]
[PS]
Da Skredsvig sansynligvis bliver valgt alligevel, kan [der?] være overflødigt for mig at sende min Stemme. Af de to foreslaaede er han den mindst uheldige.

 

 

Fra Ludvig Skramstad
Til Brækstad
16. september 1885
Drøbak

Hr. Brækstad!
De vil formentlig indrømme jeg har været taalmodig ang. mine Tegninger til Century.
Da jeg nu ikke har Raad til at vænte længre paa det mig tilkommende Honorar bedes [dette?] mig sændt hurtigst. Skulde jeg intet faa med første mulige Post [faar?] [?] hos Redaktionen forlange mine Tegninger tilbage. Overalt andetsteds betales kontant ved Tegningernes Leverelse.
Deres Ludv. Skramstad

 

 

Fra Ludvig Skramstad
Til: Thorvald Boeck
11. mai 1886
Adr. Landwehrstrasse 43/4

Kjære Boeck.
Jeg sender om nogle Dage to store Billeder hjem. Jeg skulde svært gjerne vilde sælge et af dem til Kunstvennerne. Antagelig vil Billederne være udstillede hjemme i de første Dager av Juni.
Er noget at foretage for Salget da skriv mig et Par Ord men pr Omgaaende da det ellers ikke naar mig her; jeg seiler nemlig saa sagtelig nordover i næste Uge anløbende Berlin og er formentlig hjemme naar Maaneden er ude.
Ellers alt vel
Mange Hilsener fra
Deres Ludv. Skramstad

 

 

Fra Ludvig Skramstad
Til Bestyrelsen for Kunstvennernes Samfund.
2. juli 1886
Kristiania

Undertegnede tillader sig herved at forespørge, om der for Tiden er Anledning til at tilbyde Kunstvennernes Samfundet et Billede til forestaaende Indkjøb.
Ærbødigst
Ludv. Skramstad

 

 

Fra Ludvig Skramstad
Til Thv. Boeck
4. oktober 1887

Hr. Kgl. Fuldm. Thv. Boeck!
Jeg takker Dem og Deres Frue saa meget for den modtagne Indbydelsen, idet jeg maa beklage denne Gang heller ikke at kunne have Fornøielse at efterkomme den., da jeg som De ser, befinder mig i «Davids stad», hvorfra jeg neppe kommer ind før lørdag, da jeg har et Par mindre Billeder, jeg skal aflevere denneUge, at gjøre færdige hernede.
Med den ærbødigste Hilsen til Deres Frue tegner jeg Deres meget forbundne
Ludv. Skramstad

 

 

Brev 1890-99

Fra Ludvig Skramstad
Til: Xylograf F. Henriksen, København
18. august 1890
Kristiania
Storthingsplads 7

Hr. Xylograf F. Henriksen, Kjøbenhavn [sic]
Jeg tegner andre Vignetter, en 16–18 [Stg?] – til en Bog, som skal udkomme her ud paa Høsten. De er af Størrelse f. Ex. som den i «Boganis Jagtbreve» som vistnok er reproducerede hos Dem. Forlæggeren vilde sende Tegningerne til Wien, men jeg [mente tar ] [?] for det ligesaagodt, og ligesaa hurtigt gjort hos Dem: Ikke sandt?
Skulde De med et Par Ord vilde sige mig det, og sige med det samme, om det er ligegyldigt hvilken Størrelse Originalerne have?
[.]
Med Hilsen Deres [?]
Ludv. Skramstad

Rasmus Frederik Hendriksen (1847-1938), xylograf. I 1870 grunnla han sitt eget atelier, «F. Hendriksens XA», i København. Den xylografiske anstalten ble populært omtalt som «Abeburet». Frederik Hendriksen leverte blant annet en rekke xylografier etter norske kunstneres tegninger til den første gjennomillustrerte utgaven av Asbjørnsen og Moes Norske Folke- og Huldre-Eventyr (1879). 1888 tok Hendriksen initiativ til å starte den danske Forening for Boghåndværk.

 

 

Fra Ludvig Skramstad
Til: Xylograf F. Henriksen, København
19. september 1890
Kristiania

Hr. Xylograf Henriksen.
Af de tidligere omskrevne Tegninger sendes Dem idag fra Forlæggeren hersteds Hr. Boghandler Aschehoug 9 Stykker. Der bliver endnu 6–7 som kommer en af de første Dage. Jeg har tegnet dels på hvitt og dels på Tonpapir og enkelte noksaa svage Toner; [men?] jeg haaber De faar meget af dem.
Skulde nogle af Tegningerne gjøre vanskelighed af sig, da vær saa snil at skriv mig til, saa faar jeg tegne om igjen. Hvert Fald vil jeg være Dem forbunden om De ved Modtagelse af [4 ord] sender mig et Par Ord paa et Brevkort, saa jeg faar høre derom.
Det har meget hastværk med dem, da Bogen er hos Trykkeren.
Jeg har gjort Tegningerne dobbelt sa store som de skal være i Bogen – de skal have [Omrids?] [?] [Størrelsen?] (Bredde) som Vignetterne i Boganis Jagtbreve.
[Vil?] De naar De skriver mig til være saa venlig at opgive mig hvad en [?Chliche?(de siste bokstavene uleselige] paa den Størrelse koster at udføre.
Med Hilsen Deres
Ludv. Skramstad

Rasmus Frederik Hendriksen (1847-1938), xylograf. I 1870 grunnla han sitt eget atelier, «F. Hendriksens XA», i København. Den xylografiske anstalten ble populært omtalt som «Abeburet». Frederik Hendriksen leverte blant annet en rekke xylografier etter norske kunstneres tegninger til den første gjennomillustrerte utgaven av Asbjørnsen og Moes Norske Folke- og Huldre-Eventyr (1879). 1888 tok Hendriksen initiativ til å starte den danske Forening for Boghåndværk.

 

 

Fra: Ludvig Skramstad
Til: Nordal Wille
10. juli 1896

[LS vil ha Wille til å uttale seg i forbindelse med at Drøbak prøver å overtale Kirkekomiteeen til å velge byen som sete for et nytt «Seminarium». Vagtmester Torgersen, medlem av formannskapet i Drøbak, kjemper iherdig for denne saken.]

Nordal Wille (1858-1924), norsk botaniker og naturverner. Wille var i 1894 med på etablere «Biologen», en forsknings-stasjon i Drøbak. Han var i 1914 med på å starte det som i dag er Norges Naturvernforbund, den gang Landsforeningen for naturfredning.

 

 

Fra: Ludvig Skramstad
Til: Edvard Diriks
26. februar 1897
[Brevet er gjengitt i en avis (Aftenposten?)]
Drøbak

Den «rosenkammede Tordenhøne» overraskede mig forleden med et Æg, uden at jeg kunde forklare mig aarsagen, før jeg Dagen efter saa af Telegrammerne i Avisen om Stormagternes Bombardering paa Kreta.
Dyret er altsaa meget følsomt.
Idag lagde hun atter et Æg, saa vi formodentlig kan vente os mere nyt fra Krigsskuepladsen imorgen.
Jeg haaber, du ikke ergrer dig alt for meget over at have sluppet fra dig et saa underligt Exemplar af en Høne.
Venlig Hilsen din
Skramstad

 

Edvard Diriks (1855-1930). 1880-årene tilbragte Edvard Diriks somrene i Drøbak, og i 1892 giftet han seg med den svenskfødte kunstneren Anna Maria Diriks (f. Westerberg, 1870–1932). Deres tilholdssted sommerstid var ”Klausehytta” ovenfor Sprostranda, men i 1892-1894 var de fastboende i Drøbak. Etter dette bodde de mange år i Paris, men de siste årene av livet tilbragte de i Drøbak. Mens han bodde i Drøbak utførte han mange motiver av båtlivet. Skip på fjorden i storm eller stille vær er typiske motiver fra hans hånd. Han var en iherdig og trofast friluftsmaler. Først konsentrerte han seg om å gjengi sterkt sollys (i 1880-årene), og deretter tok han fatt på fremstillinger av regn, snestorm, vind og vinter. Les mer på Wikipedia

 

Fra: Ludvig Skramstad
Til: Nordal Wille
15. mars 1897

[LS ber Wille forklare ham noe botanisk, noe om «mannagræs». Begynner brevet med «Kjære Ven»]

 

 

Fra Ludvig Skramstad
Til: Vilhelm Dybwad
30. august 1898
Drøbak

[.]
Jeg haaber det er vel i Familien. Er din Kone svært glad i at Otto Sinding er knyttet til teatret? Findes der da ikke Folk, som er [?] til sligt end den lille Gnomen.
Hils saa mange Gange fra din forb.
Ludv. Skramstad

 

 

Fra: Ludvig Skramstad
Til: Nordal Wille
1. oktober 1898
Drøbak

Min kjære Wille.
I samme Grad som det glæder mig, at jeg kan faa Lov at plage dig, gjør det mig ondt at høre, at Ischiassen huserer med dig. Jeg kjender den heldigvis selv ikke uden af Omtale, men den er mindre [hæderlig?]. Imidlewrtid, kan det være dig til noen Trøst, saa vid, at også jeg har havt mine Lidelser, idet en [Blærekatarsk?], som pludselig og ubuden indfandt sig Midtsommers, men som jeg ikke behandlede med en [?] tilfredsstillende Hensynsfuldhed, paany indfandt sig med alt det andre af Tilbehør cden kunde skrabe sammen, og Følgen af dette var da, at jeg, for en Gang skyld, maatte gaa tilsengs midt paa Dagen, og her har jeg ligget med den akkurat sex Uger idag.
[LS forteller videre om at han har lest mye i [Scheiblers?] Viridarium. Ber også Wille om å forklare ham et par botaniske problemer.]
[...]
[LS omtaler i forbindelse med en komité av ett eller annet slag Fridtjof Nansen som «skiløberen Nansen»]
Jeg havde forresten tænkt at se op til dig paa Tøien en Gang, naar jeg kommer til Byen, om der ikke skulde være et eller andet at raske med sig der oppe fra i Form af Frø eller Plante. Jeg kan imidlertid ikke komme derop uden at bringe med et Billede, som jeg, Gud ved for hvor mange Aar siden, har lovet Schulz for nogle Trær jeg engang fik af ham. Men du faar hilse Schulz og sige, at den onde Samvittighed tiltager efterhvert som Trærne voxer og nu kan jeg snart ikke bære den længre, saa jeg kommer nok en Dag ud paa Høsten.
Imidlertid var det skidt med «Vandhavnen».
Venlig Hilsen din
Ludv. Skramstad

Skulde du forvilde dig herud igjen, saa haaber jeg du viser dig her syd paa i Drøbak for en gang skyld.

 

 

 

Brev 1900-12

Fra: Ludvig Skramstad
Til: Nordal Wille
12. april 1902
München

Kjære Wille
Jeg er her og har det godt. Og her blir jeg. Men ved siden af denne Malingen som her gaar med fuld Damp, ved du jeg har forskjellige andre Interesser. Jeg har gjort Bekjendtskab med en Gartner som jeg har lovet norsk Frø af Kjøkkenvæxter forsaavidt som det forefindes. Specielt om der er Agurker og Græskar. Har du noget af det eller andre Ting vær saa venlig at sende mig en liden Postpalle.
Din forb. Skramstad

Har du Brug for at jeg reiser ud paa Landet og plukker Blomster med Roden? Eller er det noget andet jeg kan være til Tjeneste med?

 

 

Fra: Ludvig Skramstad
Til: Nordal Wille
10. mai 1903
München

Kjære Wille!
Du er dog en trompeter. Havde du om Aften sendt mig et Brevkort Probat havde jeg faat det tidlig om Morgenen og kunnet taget fat i dig. Jeg faar undskylde dig: Videnskabeligheder gjør upraktisk. Kommer du en anden Gang faar du gjøre det bedre. Her begynder nu Sommeren at komme med Varme, saa man snart kan have Glæde at sine Landture. Imidlertid har vi i dette Øieblik en voldsom Haglbyge, og de hører med til München som Regnværet i Bergen.
Venligst Hilsen din
Skramstad

 

 

Fra: Ludvig Skramstad
Til: Frederik Olsen
20. september 1904
München

Biografiske opplysninger til Frederik Olsen
München 10.9.1904
Kjære Kollega!
- født 30.12.55 paa Hamar. Forældre Malermester Andreas Skramstad og Hustru Karen f. Larsen.
- Høsten 70 til Kristiania paa den Kgl Tegneskole
- Fra Høsten 71-74 på Morten Müller og Bergsliens Malerskole (Friplads)
- Var Vinteren 74-75 i Düsseldorf paa egen Bekostning (ved Hjælp af 3 Vexelobligationer. Endorsenterne desværre alle døde)
- Elev af Sofus [sic.] Jacobsen i Düsseldorf (gratis! Jacobsen var en bra Mand)
- 75-76 Hamar (megen Toddy)
- Fra 77 atter Kristiania

Stipendier:
200 Kr. Schäffer 76
400 Kr. do. 78 (til Paris)
1500 Kr. Staten 84
1500 Kr. Staten 85 (München)

Var altsaa Düsseldorf 75
Paris Udstillingen 78 (og London hvor jeg dypt savnet [?3bokst.] [Mollards ?] Portræt som enda ikke var aabendaget af Andreas Aubert)
- München Vinteren 85 og 86
- Siden Vaaren 1902 atter München
[...]
- Vægbilleder i en Sal på Fritzøhus 85
Vintermorgen (Berlin 88) (er i Bonn)
Vinter (Berlin 91)
Høst (1903 Breslau)

- Jeg har faat en Medalje i Holland engang. Den fik Karen til at lege med da hun var liden. Saa fik jeg en Broncemedalje i 88 i Barcelona. Den maa Gudene vide hvor er. En hæderlig Omtale fik jeg i Berlin 91.
- Forøvrigt er jeg kemisk ren for Guld- og Sølvmedaljer.
R.D.D.O. 88 (den ved jeg heller ikke hvor er. Jeg blir nødt til aa kjøbe en naar jeg blir rig).

Mere ved jeg ikke. Til Lexikonet behøver du vel ikke mere end de tre fire første Linjer. Resten faar du atpaa.
Jeg lever vel og masseres og brækker mit stive Ben mygt igjen – glæder mig ved Livet igjen og smører videre.

Venligst Hilsen
Din
Ludv. Skramstad

 

 

Fra: Ludvig Skramstad
Til: Nordal Wille
28. desember 1904
München

Kjære Wille
Det grøsser altid i mig naar jeg aabner Entredøren og hører norsk. Dog ikke hvis det – hvad leilighedsvis vil hænde – er en gammel Ven som kommer. Og er det bare fordi Folk er «Landsmænd» at de kommer for at forstyrre En., sørger jeg altid for at faa dem ud igjen. Men da Aanestad igaar havde gode Papirer at vise, tog jeg naturligvis vel imod ham. Og jeg haaber at han ikke skal have Grund til at beklage sig over mig senere. Desuden interesserer jeg mig som du ved for det landwirtschaftlige og desaarsag taler jeg som gamle Fader Holberg gjerne med [Bøn? Børn?] der. Imorges var jeg med ham og skaffet ham Værelse opg saa skulde han opsøge Prof. Raman eller hvad han nu hedder. Altsaa: Jeg skal gjøre mit bedste for at hans Ophold kan blive Landbruget til Nytte.
Godt Nytaar
din Skramstad

 

 

Fra: Ludvig Skramstad
Til: Vilhelm Dybwad
17. februar 1905
München
Adr. Theresienstr. 87 IV

Kjære Vilhelm.
Jeg sænder dig et par Aviser idag. Du vil som gammel Romanlæser have Interesse af at se om en Henrettelse som skulde have fundet sted men som fyren i sidste Øieblik fik stoppet - indtil videre. Mer herom senere. Saa har jeg cirklet ind med blaat en Historie fra en af Teaterne her. Den vil kanske interessere din Kone, som du maa hilse mange Gange.
Nu maa jeg idag eller imorgen skrive dig et Brev. Det kommer altsaa med det første.
Din
Skramstad

 

 

Fra: Villum/Skramstad
Til: Vogt, Morgenbladet, Kria
13. juni 1905
München
Telegram

«Inderlig tak for arbeidet,
Skramstadt         Vullum
Margrethe         Vullum
»

 

 

Fra Ludvig Skramstad
Til: Redaktør Vogt, Morgenbladet
18. september 1905
München

«Tak. Fred ar [sic.] det bedste lad os derfor beholde vor renmose og svenskerne deres bernadotte.
Vinligst [sic.] hilsen deres»
Skramstad

 

 

Fra: Ludvig Skramstad
Til: Professor Dietrichson
1909 (Otto Sinding døde 1909)

Sinding har gaat i Forveien op i den Kunstforening, hvor alle Retninger er bænket om hinanden: Rubens og Rembrandt, [?] og Schøyen, Thaulow og Tizian.
[...]

Lorentz Dietrichson (1834-1917), kunsthistoriker og forfatter. 1862 giftet han seg med malerinnen Mathilde Bonnevie og dro til Syden via München og Venezia til Roma, hvor han var bosatt til 1865. Det følgende tiåret 1866–76 var han igjen ved bosted, stillinger og vennskapsforbindelser (bl. a. med den kunstelskende Karl XV) knyttet til Sverige, hvor han fra 1866 var amanuensis ved Nasjonalmuseet, og lærer ved Kunstakademiet i Stockholm. Der ble han 1869 ekstraordinær professor. I Stockholm var han en meget populær personlighet, som øvde en vidstrakt innflytelse. Da Stortinget 1875 hadde bevilget en gasje for ham som ekstraordinær professor ved Kristiania universitet, fortsatte han sin virksomhet i Kristiania, hvor han hadde betydelig del i opprettelsen av Kunstindustrimuseet, samt i styrelsen av Skulpturmuseet og Nasjonalgalleriet. Han var ofte på reiser i fremmede land for å studere kunstsamlinger, i offentlige og private gallerier. Etter sitt første opphold i Italia foretok han særlig to slike reiser, som ga frukter i større litterære arbeider. 1880–81 reiste han til Italia, Hellas, Palestina og Egypt og 1884 til Russland, Polen, Schlesien og England for å studere middelalderens trekirkearkitektur. Hans grunnleggende verk De norske stavkirker (1892) var den første sammenhengende fremstilling av stavkirkenes historie. Bokens katalog er den mest omfattende innen sitt emne. Boken vakte internasjonal interesse. Det store verket Die Holzbaukunst Norwegens in Vergangenheit und Gegenwart (1893), ble også anerkjent internasjonalt. Dietrichson fryktet at uvitenhet skulle føre til at de gamle kirkelige kulturminnene gikk tapt.

 

Fra: L. Skramstad (og Tryggve Andersen/Regine Normann)
Til: Ove Ansteinsson
16. desember 1909
[Todelt kort (LS' øverste halvdel)]

Andersen har laant mig Deres Hedemarksfolk. Jeg moret mig [mest?] over Deres Hamarkarer. Det var gamle Kjendinger som det var morsomt at træffe efter mange Aars Udlændighed.
Vennligst
Ludv. Skramstad

-------

Til lykke med Deres debut! Næste år [sic] lægger de sagtens større i vei og – ja, Skramstad pålægger mig at skrive: «De kjender vel nogen, som gjør noget andet og?» Jeg lægger til for min egen del, at det som kanske mest særpreger Hedemarkingerne fremfor folk fra andre østlandsbygder: det fantastiske, lettsindig ridderlige, ødsle – vil De ikke engang gi os noget av det også? Et streif av det har De forresten fåt med.
Hilsen
Deres
Tryggve Andersen

-------

Tak for Hedemarksfolk; jeg liker boken godt.
Regine Normann

Se bilde av trekløveret Andersen, Normann og Skramstad.
Les Regine Normanns minnedikt til Ludvig Skramstad.

Ove Ansteinsson (1884-1942), journalist og forfatter. Ansteinsson debuterte som forfatter med en samling fortellinger, Hedemarksfolk, i 1909. Han var redaktør for avisa Akershus, Lillestrøm (1915-1919) og Østerdalens Avis, Elverum (1919-1922).

 

Fra: Ludvig Skramstad
Til: I.A. Refsdal
Juledag 1909 (poststemplet 26.12.)
Med påskrift av Regine Normann og Tryggve Andersen
München.

Ved Frokosten i Adalbertstr. 55/o
Kjære Refsdal.
Vi har netop læst Deres Anmældelse af Kincks Bog. Vi synes jo, at det er godt skrevet, men det kan jo ikke bruges af Forlæggeren til Avertissement i Aftenposten saaledes som Q.R.F.s og andres Domme. Dertil er det for grundigt. De har sat Dem for godt ind i det De skriver om, De tænker før De skriver, lever Dem ind i og blandt de Personer Forfatteren skildrer og søger at forstaa, hvad han vil og mener. Om end Amandus vilde like at have slige Folk som Dem, saa er det forklarligt at ikke [A. Hv. ?] greier det. Hun og hendes Folk vilde resikere [sic.] at blive seende for letvindte ud ved siden af.
Venligst Hilsen Deres
Ludv. Skramstad
-------
Som De kanske vit [sic] har jeg i flere Aar git mig av med Kincks Digtning, og trods enkelte indvendinger, opfatter jeg Deres Artikel som et vigtig bidrag til forståelsen av Kinck.
Ærb. Tryggve Andersen
-------
Tak for anmeldelsen av Kinck. Jeg [bleve?] gla [sic.] og varm om hjerte [sic.] ved at læse den.
Deres ærbødige
Regine Normann

Se bilde av trekløveret Andersen, Normann og Skramstad.
Les Regine Normanns minnedikt til Ludvig Skramstad.

Fra venstre: Regine Normann, Tryggve Andersen og Ludvig Skramstad.

 

Fra: Ludvig Skramstad
Til: I.A. Refsdal
28. desember 1909

Kjære Refsdal.
Jeg faar ikke Suk for mig, saa er De der igjen. Tak skal De have for al Deres Venlighed og for alt det, De sænder mig.
Jeg sender min Ven Schibsted deres Anmældelse af Kinck naar jeg efter Nytaar skriver ham til i en Anledning hvor det passer.
Jeg skjønner ikke hvorfor ikke Deres Anmældelse bør trykkes i den Avis som har størst Udbrædelse. Anmældelser skal dog ikke bare være Udkast til Avertissementer for Forlæggeren? Amandus er absolut udenfor dette Uvæsen som nu florerer. Jeg er sikker paa han saa inderlig gjerne vil have noget solidere.

Godt Nytaar for dere begge to
Venligst Hilsen din
Skramstad

 

 

Fra: Ludvig Skramstad
Til: Frk. Karoline Skramstad, østre Torv, Hamar
31. mai 1911
München

Jeg skulde have skrevet dig til men kommer ikke til det idag. Jeg faar bare ønske dig en god [Pintso ?]. Haaber du har ligesaa vakker Sommer som vi.
Venligst Hilsen fra Ludvig

 

 

Fra: Ludvig Skramstad
Til: Vilhelm Dybwad
27. desember 1911
Weyarn

[…]
Jeg tilbringer min jul som mine fleste søndage herude. Omstående ser du min vært Borgermesteren og mig. Vi drøfter valgene. Vi har netop havt kommunevalg, og skal ha valg til Landdagen og Rigsdagsvalg - alt i løbet av en måned. Til helvede går det!
Hilsen.

Hvorfor gjør Dere halvt arbeide hjemme? Slip fruentimmerne til at præke i kirkene såmeget de lyster mod at de lukker sine mundlæder der hvor det behøver fornuft.

 

 

Fra: Ludvig Skramstad
Til: Fabritius & Sønner Forlag
19. august 1912
LS' adr.: Adalbertstr. 55

Hr. Harbitz har anmodet mig om at meddele Dem naar de lovede Tegninger til Tryggve Andersens Bidrag til Julehæftet kan sendes. De vilde forlængt været færdige om ikke Sygdom havde hindret. Nu haaber jeg imidlertid om et Par Dage at kunde komme ud paa Landet hvor Stoffet er og da kan jeg have dem færdige i løbet af nogle faa Dage.
Deres Ludv. Skramstad

 

 

Fra: Ludvig Skramstad
Til: Fabritius & Sønner Forlag
7. september 1912
Adr. Adalbertstr. 55

Jeg haver idag sendt to Tegninger til Tryggve Andersens Den Hellige Valerius Hevn. Om De kan bruge dem, faar De selv afgjøre.
Jeg havde tænkt mig det ene over altsaa og det andet tilslut – begge formindsket til den Bredde begge Spalter har (22 Ctmtr.). Høiden falder da af sig selv.
Ved Titeltegningen vilde det være bedst at faa Texten saa tæt opunder Overskriften som mulig. Jeg har gjort en Blyantstreg hvor jeg tænkte mig Toner [?] bør være gaat over i Hvidt (Papir).
Det sidste Billede kan derimod være ret afskaaret ogsaa nedenfor.
Deres ærb. Ludv. Skramstad

 

 

Fra: Ludvig Skramstad
Til: Fabritius & Sønner Forlag
5. oktober 1912
LS' adr. Adalbertstr. 55

Paa Grund af Sygdom har jeg ikke faat sendt Dem Kvittering for de modtagne 50 Kroner, hvilket altså herved sker.
Deres ærb. Ludv. Skramstad

 

 

Andres brev der Ludvig Skramstad blir nevnt

1890

MM K 1222 CC-BY: Munchmuseet.
Brev.
Fra Erik Werenskiold
Til Edvard Munch
Datert 08.02.1890

Brev fra Werenskiold til Munch: At faa enighed med Skramstad, det vil tage tid.

Sandviken 8/2-90

Kjære Munch,

undskyld at jeg ikke for lang tid siden har skrevet og svaret på dit kort. Men jeg har været svært optaget og ikke rigtig frisk en tid.
Billedet vil jeg naturligvis gjerne have, men betingelserne var, som du nok husker, temmelig løse. Jeg tilbød enten at bytte, eller om jeg tjente nogenlunde med penger udover vårkanten, give dig en 100 à 150 Kroner,– Jeg antager at du vil have penger; og isåfald skal jeg prøve lidt efter lidt at sende dig; men overflod har jeg ikke på dem, thi vel tjente jeg adskillig ihøst ved at sælge rub og stub til de priser, jeg kunde få, men endda var det ikke mer end såvidt jeg kunde klare det værste af den gjæld, jeg kom i ved mit Pariserophold.
Send mig et par ord, så vi er på det rene. Din adresse har jeg hellerikke. Hvordan er det med din helse, og liker du dig dernede?
Her har været et forfærdeligt leven i and anledning «Kong Midas Kommentar»; men det er nu afsluttet med pibekonserten, som naturligvis var en kolossal dumhed derved, at den var adressert til den urette, og fordi forudsætningerne ved diskussionen i Studentersamfundet viste sig at være falske og bero på uefterretteligt sladder. Havde pibningen været rettet mod Schrøeder, havde sagen ståt ganske anderledes.
Så har det været adskillig røre blandt kunstnerne ianl. indkjøb til Galleriet af Wergelands dårlige billede: fisker i havsnød. Det var allerede besluttet, at det skulde kjøbes, men de skulde naturligvis prutte (thi Skramstad var jo blandt dem som var indkaldt for at supplere galleribestyrelsen – sammen med Barth, Skredsvig og Munthe).
Næste møde kom, og Wergeland havde slåt billedet ned fra 3 til 2000. Så siger Skramstad at han vistnok under andre omstændigheder kunde «strukket sig» så langt som til 2000, men pågrund af en udtalelse af Wergeland vilde han ikke. Da sagen stod på den ene stemme, blev billedet til alles store overraskelse ikke kjøbt: i\i det/ ene møde besluttedes altså at det skulde kjøbes, i næste at det ikke skulde kjøbes. Den omtalte ytring af Wergeland var, at ‹prisen› prisen på hans billede ikke var høiere end at man snart sagt kunde få den hvorsomhelst.
Resultatet er altså at Dietriechson og hans tinsoldater for en tid er fornærmet på Skramstad, og at han – professoren – logrer for Eilif
Hensigten med kjøbet var visselig at det kjøbe en fører til partiet, thi de har jo ikke en eneste skikkelig fyr at stille op. Nu gik det i vasken.
Malerskoleforslaget har regjeringen ikke optaget. «Fordi [OVERSTRØKET: malerne] kunstnerne ikke var enige og fordi sagen ikke var tilstrækkelig forberedt.»
Jeg vil gå ned til «Lorentz» Bonnevie og høre om vi ikke skal få malerskole i landet før «kunstnerne» er enige. At få enighed med Skramstad, det vil tage tid.
Lev vel. Jeg fik næsten ikke arbeide i hele høst for komitégreier – det er et pokkers besvær; nu skal jeg male et kjedeligt portræt     
Lev vel og hils de andre; jeg skriver til Bouret med det første.
Din
Erik Werenskiold
[Red.: Uleselig strøket tekst opp ned i rivekanten nederst på siden.]

 

Uten år

MM K 476 MM K 476. CC-BY: Munchmuseet
Ikke datert. Brev.
Fra Tulla Larsen.
Til: Edvard Munch

Søndag aften –
    Min kjære ven – 
    Du ved at naar man  har vært paa besøg saa  takker man for sig –  og det er det jeg mener  og gjøre her – jeg haaber  jeg ikke bare plaget dig  mens vi var sammen –  og at du ikke er vond paa  mig nu efterpaa – tiltrods  for at jeg undertiden gjør  det jeg maa – tak skal du  ialfald ha fordi du var saameget  sammen med mig – jeg kan  ikke angre paa at jeg kom  til dig – jeg er saa gla for det.
    Jeg har passet paa baaderne  idag & tænkte kanske at se  dig – men du har vel tat  toget? Jeg snakket igaar  paa baaden med Krag hele  tiden – han takket mig meget  fordi jeg kom bort.      Ved du hvad Diriks gjorde –  seilte fra Aasg. over til Soon –  og blev der helt til inat uden  at si noe hjemme, saa alle  her var vis paa at de var  druknet. Skramstad hadde  jo sendt telegram til dig –  mere for at vise Diriks hvor  nonchalent han syns han  var end forat faa svar –  Den lille Dyre gik to dager hulkende omkring –
    Idag har jeg vært for mig  selv oppe i skogen – langt  væk og nydt varme og sol  og blomster og fuglesang –  du har ret, det er som oftest  bedre selskab end mennesker –  ialfald end de fleste.      Jeg haaber du gjør hvad du  kan forat komme hid tirsdag  eller onsdag, og at du er  forholdsvis bra – du gjør  mig den glæde til – vil du  ikke? Jeg sidder og venter  dig helt fra morgenen af –
Tusen hilsener –  fra
din Tulla.

Tulla Larsen Tulla (eg. Mathilde) Larsen (1869–1942) Norsk. Datter av vinhandler Peter Andreas Larsen, og hadde egen formue. Ble kjent med Munch høsten 1898. De innledet senere et til tider turbulent forhold, som endte med skyteepisoden i Åsgårdstrand 1902. Gift med maleren Arne Kavli, senere med forretningsmannen Hans Blehr. Portrettert av Munch.

 

Oversikt over brev til og fra Ludvig Skramstad (Håndskriftsamlingen)

Resultater fra navnesøk i HANSKE etter fornavn=ludvig, etternavn=skramstad i rolle: arkivskaper, av, fra, til, om

---
Arkivskaper: Ludvig Skramstad (1855 – 1912)
Signatur Tittel
Brevs. 353 Brev til og fra Ludvig Skramstad. Her også uregistrerte brev til Ludvig Skramstads datter Karen Erichsen o.a., særlig fra tanten "Talla" Guidotti. Katalog på papir i Håndskriftsamlingen NB for tilvekst før 1997, deretter katalogisert i Hanske.
Ms.fol. 2289 Ludvig Skramstad: Noen etterlatte papirer. 0,04 hyllemeter. Jf. Brevs. 353.
Ms.fol. 2289:1 Korrespondanse vedrørende kunstnernes protest mot kunstnerforeningen i anledning avsløringen av Wergelandmonumentet 1881. Fortegnelse over de fremmøtende etc.
Ms.fol. 2289:2 Komitéens kopibok (fra 23/2 1883) samt et legg med innkomne brev vedrørende norske kunstneres deltagelse i Københavnutstillingen 1883. Bl. 1-37. De løse brevene er registrert. Se kortkatalog på Spesiallesesalen NB Oslo.
Ms.fol. 2289:3 Kopibok 1883 (15. januar ff.) angående malernes deltagelse i den norske Industri- og Kunstutstilling 1883. Bl. 1-22. Enkelte brev av mer privat karakter, inntil 1896, er også kopiert.
---
Forfattet av Ludvig Skramstad (1855 – 1912)
Signatur Tittel
Ms.8° 846: 52 L. Skramstad: "Fra Nordfjordfjordens Udløb". Tusjtegning.
Ms.fol. 2289: 4 Ludvig Skramstad: Notat med overskrift "Direktionen for bildende Kunst". 1 s.
---
Brev fra Ludvig Skramstad (1855 – 1912) til:
Signatur Navn/Datering
Brevs. 353 Erichsen, Karen 1908.02.18 Trolig fra Ludvig Skramstad. Defekt telegram uten avsender.
Brevs. 353 Nansen, Alexander 1897.02.01 Kladd.
Brevs. 353 Siewers, Albertus 1895.12.02 Kladd.
Brevs. 560 Arbo, Peter Nicolai 1885.02.18 Fotokopi.
Brevs. 560 Arbo, Peter Nicolai 1885.04.03 Fotokopi.
Brevs. 560 Arbo, Peter Nicolai 1885.05.12 Fotokopi.
Brevs. 560 Arbo, Peter Nicolai 1885.05.27 Fotokopi.
Brevs. 560 Arbo, Peter Nicolai 1885.06.06 Fotokopi.
Ms.fol. 2071: 4:22 Diriks, Edvard 1897.02.26 Brevkort.
Ms.fol. 2071: 9:24 Diriks, Edvard 1907.12.13 Postkort med fotografi av Skramstad. Blad 23 og 24 omhandler Ludvig Skramstad.
---
Brev til Ludvig Skramstad (1855 – 1912) fra:
Signatur Navn/datering
Brevs. 353 Guldberg, Gustav Adolph 1896.03.16
Brevs. 353 Lund, Carl Cornelius Clarin 1883.07.02
Brevs. 353 Mikkelsen, Amalie 1872.11.09
Brevs. 353 Mikkelsen, Amalie 1872.11.13
Brevs. 353 Mikkelsen, Amalie 1872.12.14
Brevs. 353 Mikkelsen, Amalie 1876.12.28
Brevs. 353 Munthe, Gerhard 1876.06 Antatt måned.
Brevs. 353 Munthe, Gerhard 1880.04.28
Brevs. 353 Munthe, Gerhard 1881.05.17
Brevs. 353 Munthe, Gerhard 1882.01.08
Brevs. 353 Munthe, Gerhard 1882.01.26
Brevs. 353 Müller, Morten Datert "Lørdag 6.".
Brevs. 353 Müller, Morten 1881.12.31
Brevs. 353 Skramstad, Adolf 1880.01.07
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1871.02.05
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1871.02.13
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1871.11.16
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1871.11.24
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1872.02.25
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1872.03.23
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1872.05.03
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1872.11.13
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1872.11.20
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1872.12.03
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1872.12.09
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1872.12.10 Ferdigskrevet 11. des.
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1873.01.23
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1873.01.29
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1873.02.01
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1873.02.03
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1873.02.06
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1873.02.10
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1873.02.17 Defekt.
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1873.02.21
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1873.02.24
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1873.02.26
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1873.02.28
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1873.03.03
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1873.03.07
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1873.03.09
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1873.03.10
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1873.03.14
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1873.03.15
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1873.03.15
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1873.03.20
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1873.03.28
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1873.03.31
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1873.04.03
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1873.04.12 Defekt.
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1873.05.03
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1873.05.09
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1873.05.15
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1873.05.16
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1873.05.26
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1873.08.04
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1873.08.17
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1873.09.09
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1875.02.06
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1875.02.24
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1875.03.22 Ferdigskrevet 25. mars.
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1875.05.06
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1875.05.18
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1875.08.11
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1876.07.05 Defekt, årstallet borte.
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1876.08.06
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1876.08.22
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1876.11.06
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1876.11.30
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1876.12.04
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1876.12.06
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1876.12.16
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1877.06.03
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1877.06.13
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1877.06.24
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1877.08.27
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1878.02.19 Defekt, årstallet delvis borte.
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1878.04.19
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1878.06.02
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1878.06.26 Defekt.
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1878.12.23
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1878.12.31
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1879.04.03 Defekt, årstallet borte.
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1880.01.07
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1880.04.06
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1880.12.28
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1881.04.06
Brevs. 353 Skramstad, Andreas 1883.12.30
Brevs. 353 Skramstad, Carl Albert 1872.12.02
Brevs. 353 Skramstad, Carl Albert 1875.04.23
Brevs. 353 Skramstad, Carl Albert 1877.01.21
Brevs. 353 Skramstad, Carl Albert 1877.06.29
Brevs. 353 Skramstad, Carl Albert 1877.12.02
Brevs. 353 Skramstad, Carl Albert 1879.01.08
Brevs. 353 Skramstad, Carl Albert 1880.12.29
Brevs. 353 Skramstad, Ingvald Martin 1880.01.07
Brevs. 353 Skramstad, Karen Larsdatter 1872.11.20 Med påskrift fra Karoline Skramstad.
Brevs. 353 Skramstad, Karoline
Brevs. 353 Skramstad, Karoline
Brevs. 353 Skramstad, Karoline 1872.12.02 Med påskrift fra søsteren Amalie.
Brevs. 353 Skramstad, Karoline 1873.02.09
Brevs. 353 Skramstad, Karoline 1873.04.09
Brevs. 353 Skramstad, Karoline 1877.05.13
Brevs. 353 Skramstad, Oline Mathilde 1873.03.13 Med påskrift fra broren Carl Albert.
Brevs. 353 Skredsvig, Christian 1882.02.02
Brevs. 353 Werenskiold, Erik 25. oktober, ukjent år.
Brevs. 353 Werenskiold, Erik 1881.05.17
---
Omtale av Ludvig Skramstad (1855 – 1912):
Signatur Fra → Til|Forfatter/Tittel
Ms.fol. 2071: 9:24 Skramstad, Ludvig → Diriks, Edvard 1907.12.13 Postkort med fotografi av Skramstad. Blad 23 og 24 omhandler Ludvig Skramstad.

Totalt 124 funn
124 funn vist.

Søkeresultater fra: 19.05.21 - 18:11

Hanske : Katalog over privatarkiv og musikkmanuskripter (Håndskriftsamlingen, Nasjonalbiblioteket)